Menu
Obec Kněžičky
obec
Kněžičky

Volby do Evropského parlamentu 2024

 

Rozhodnutím prezidenta republiky, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod
č. 38/2024 Sb., byly dne 26. ledna 2024 vyhlášeny volby do Evropského parlamentu.

 

DNY STANOVENÉ PRO KONÁNÍ VOLEB V ČESKÉ REPUBLICE

 • pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin a
 • sobota 8. června 2024 od 8:00 do 14:00 hodin

 

Voličem je

 • občan ČR, který nejpozději 8. června 2024 dovrší věku 18 let
 • občan jiného členského státu EU, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let a je po dobu nejméně od 24. dubna 2024 přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území ČR

a nemá:

 • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu
 • omezenou svéprávnost k výkonu práva volit

 

ŽÁDOST občana jiného členského státu EU o zápis do seznamu voličů pro volby do EP

 • Volič, který hlasoval na území ČR v minulých volbách do EP, je automaticky zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Doporučujeme si tuto skutečnost ověřit na příslušném obecním úřadě.
 • Volič, který na území ČR v minulých volbách do EP nehlasoval, ale hlasoval ve volbách do zastupitelstva obcí, musí do 28. dubna 2024 požádat svůj obecní úřad o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do EP.
 • Volič, který na území ČR dosud nehlasoval v žádných volbách, musí do 28. dubna 2024 požádat svůj obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.

 

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

 

HLASOVÁNÍ

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

 

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere jeden hlasovací lístek tohoto kandidujícího subjektu, pro který chce volit.

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu.

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou.

Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze nahlásit předem osobně nebo telefonicky Obecnímu úřadu Kněžičky -  tel. 725 985 656.

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který se v době voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 62/2003 Sb., zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Ten může být vydán příslušným obecním úřadem podle místa trvalého bydliště od 23. května 2024.

 

Žádost o voličský průkaz lze podat u obecního úřadu, v jehož stálém seznamu voličů je volič zapsán:

 • písemně – žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče. Žádost musí být OÚ Kněžičky doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 31. května 2024.
 • osobně lze žádost podat na OÚ Kněžičky do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 5. června 2024 do 16:00 hodin.
 • prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), anebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.

Voličské průkazy bude OÚ Kněžičky podle zákona vydávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. od čtvrtka 23. května 2024, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), anebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.

 

Volič může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz volič odevzdá před hlasováním ve volební místnosti.

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení, kde nemá volič trvalý pobyt ve volebním okrsku daného zařízení, může volič hlasovat pouze na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, nebo na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů.

 

links2-map

Z Žehuňské obory

paticka-foto

nahoru